Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten die via deze webshop ontstaan, zijn onderstaande algemene leveringsvoorwaarden van toepassing:

Algemene Voorwaarden

Algmene Voorwaarden van Fourniturenhuis.nl (ov. Synack), gevestigd te Emmen.
Onder Synack vallen de volgende websites: Fourniturenhuis.nl en synack.nl

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Fourniturenhuis.nl (ov. Synack). De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Fourniturenhuis.nl.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft koper te kennen dat koper met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) erkend.

1.4 Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) geleverde zaken een keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen op de webshop zijn in EURO en de netto te betalen prijs. Vanaf 1 januari 2020 is BTW-heffing niet toepasselijk omdat deze webshop onder de kleine ondernemersregeling valt.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper tot 14 dagen na ontvangst van alle producten (De wettelijke bedenktijd (ook wel het herroepingsrecht genoemd) de mogelijkheid om een product te bekijken en te beoordelen of de koper het wilt behouden of niet.
Als een koper (een gedeelte van) een bestelling wilt retourneren, dan dient de koper dit per email of schriftelijk te melden. De melding kan bijvoorbeeld per email-formulier of via het modelformulier voor herroeping via post.

Na de "melding van herroeping" heeft de klant 14 dagen de tijd om het product terug te sturen naar de webwinkel. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de koper.
De koper dient bij het retourneren van het artikel/de zaken te vermelden wat de naam en adres van de koper is, opdat het Fourniturenhuis kan herleiden van wie de bestelling afkomstig is.

De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

Indien de zaken bij/door de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

Binnen 14 dagen, nadat de koper bekend heeft gemaakt gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal het Fourniturnhuis het aankoopbedrag + verzendkosten zoals vermeld op de faktuur terugbetalen.
Als niet alle producten van een bestelling terug worden gestuurd (zoals bij een gedeeltelijke ontbinding) dan worden de verzendkosten niet terugbetaald.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien koper een bestelling plaatst bij Fourniturenhuis.nl (ov. Synack), dan worden diens gegevens opgenomen in het klantenbestand van Fourniturenhuis.nl (ov. Synack). Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal diens gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van diens persoonlijke gegevens.

5.3 Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan koper geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan Fourniturenhuis.nl (ov. Synack)) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van Fourniturenhuis.nl (ov. Synack). Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de koper door Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) gegrond worden bevonden, zal Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Fourniturenhuis.nl (ov. Synack)) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de koper jegens Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) in gebreke is;
B) de koper de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) is niet aansprakelijk voor schade aan objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) aan de koper verkochte en geleverde zaken blijft bij Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) zolang de koper de vorderingen van Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de koper de vorderingen van Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) of een door Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Fourniturenhuis.nl (ov. Synack).

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Emmen kennis, tenzij Fourniturenhuis.nl (ov. Synack) er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Als koper vragen heeft over deze algemene voorwaarden kun koper met ons contact opnemen.